Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

                         

 

 

KARTA   INFORMACYJNA

 

Urząd Gminy Bogdaniec  ul. Mickiewicza 45

tel./fax: (95) 7510209/210, e-mail: urzad@bogdaniec.pl

www.bogdaniec.pl

SYMBOL

USC 26

 

NAZWA  SPRAWY

 1. DOWODÓW OSOBISTYCH

Nr strony

1 / 3

 

PODSTAWA PRAWNA

-Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i  trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich  utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.),

- Ustawa z dnia 17  lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

 

I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony (drukowanymi literami) wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Załączniki:

 • jedna aktualna fotografia o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm*,
 • dotychczasowy dowód osobisty podlegający wymianie, przy utracie dowodu osobistego inny dokument potwierdzający tożsamość, gdy osoba jest niepełnoletnia tożsamość potwierdza rodzic z dowodem osobistym.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w postaci elektronicznej należy dołączyć:

 • plik zawierający aktualną fotografię osoby spełniającą wymogi zdjęcia jak do dokumentów paszportowych,  o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • w przypadku osoby  z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z odwzorowaniem cyfrowym orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie                   z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)
 • w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z odwzorowaniem cyfrowym zaświadczenia                       o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • oryginały orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć przy odbiorze dowodu osobistego.

 

III. OPŁATY

Nie pobiera się.

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, gdy:

 • upłynął termin ważności dowodu osobistego
 • nastąpiła zmiana danych zawartych się w dowodzie osobistym,
 • nastąpiła utrata lub uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienie innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

2. Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór dokumentu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście z wyjątkiem:

 • osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za którą wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby.
 • W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie wniosku.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1.Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dotychczasowego dowodu osobistego nie stanowi podstawy do jego wymiany.

2.Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek sama nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

3. Przy składaniu wniosku   o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat. Obecność dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia nie jest wymagana.

4. Osoby małoletnie ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek w obecności jednego     z  rodziców lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.

5. Dowody osobiste tracą ważność po upływie 4 miesięcy od daty zmiany danych zawartych                 w dowodzie osobistym.

 

6.Dowód osobisty wydany osobie, która

 • nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania.

 

VIII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój 2, tel. 95 7510104

 

USC 26

Wydanie III z dnia 21 grudnia 2016r.

Sporządził: Krystyna Breń

Strona 3/3

Opracował

Zatwierdził            

 

Krystyna Breń

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Krystyna Pławska

 

Wójt Gminy Bogdaniec

 

                    .................................            

                              podpis                                      

 

..........................................

podpis

       

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (PDF, 261.02Kb) 2020-01-27 14:03:13 374 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 27-01-2020 14:03:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamil Wiącek 27-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 27-01-2020 14:07:34