Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR BR.0050.134.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 13 kwietnia 2021 r. ZARZĄDZENIE NR BR.0050.134.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru podmiotów, które otrzymają dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bogdaniec w 2021 roku oraz określenia jej wysokości Ewelina Denkowska-Michalak 2021-04-13 14:36:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 08.04.2021 r .decyzji nr 4/2021 ( IB-I.747.1.2021JRaj ) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap IV". Marek Tusiński 2021-04-12 12:41:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIII. 2020 z przebiegu XXIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 15 lutego 2021r. Marek Tusiński 2021-04-12 09:54:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.133.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2021-04-12 09:49:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.15.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-04-09 09:25:41 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2021-04-08 11:28:44 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec 2020 Marek Tusiński 2021-04-07 12:38:18 dodanie dokumentu
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2021-04-07 09:59:45 dodanie dokumentu
Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2021-04-07 09:58:29 dodanie dokumentu
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych Marek Tusiński 2021-04-07 09:55:57 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Marek Tusiński 2021-04-07 09:54:02 dodanie dokumentu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Marek Tusiński 2021-04-07 09:36:17 dodanie dokumentu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Marek Tusiński 2021-04-07 09:34:33 usunięcie dokumentu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Marek Tusiński 2021-04-07 09:26:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na działce nr ew. gr. 152/2, obręb Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego, będącej częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego". Kamil Wiącek 2021-04-06 14:11:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV z zabudową słupa SN 15kV na działkach nr 110 i 93/1 obręb 15 Włostów, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-04-02 10:47:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo ? stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś"- stanowisko słupowe L-143/17, budowa słupa w miejscowościach Łupowo i Wieprzyce, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 57/1, 55, 48, 47 z obrębu 6 Wieprzyce oraz na działkach nr 163, 168, 152/2, 111, 44/8, 11, 28, 44/9, 14, 13, 46, 44/10, 55/6, 55/9, 56 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-04-01 15:04:07 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 21.12.2020r. do 14.02.2021r Marek Tusiński 2021-04-01 10:10:38 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 15 lutego do 28 marca 2021r. Marek Tusiński 2021-04-01 10:00:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.197.2021zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-04-01 09:56:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.196.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Tusiński 2021-04-01 09:55:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.195.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2021-04-01 09:53:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.194.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-04-01 09:52:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.193.2021 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bogdaniec instrumentem płatniczym Marek Tusiński 2021-04-01 09:49:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV..192.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2021r Marek Tusiński 2021-04-01 09:46:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.191.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 Marek Tusiński 2021-04-01 09:36:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.190.2021 w sprawie przejęcia sprawozdania ŚDS Krzyszczynka Marek Tusiński 2021-04-01 09:33:32 dodanie dokumentu
Klauzule informacyjne Marek Tusiński 2021-03-31 14:49:28 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działek ewidencyjnych o nr 144/5, 144/6, 149/25, 149/23, 149/22, 150/11, 150/9, 152/7, 152/3, 152/4, 152/5 położonych w obr. 0002 Racław, gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2021-03-30 14:03:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny ? co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Marek Tusiński 2021-03-30 14:00:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.15.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 26 marca 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Tusiński 2021-03-30 09:09:03 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-03-29 12:20:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.5.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 26 marca 2021r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-03-26 13:24:23 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie poprawienia i utwardzenia ulic Granicznej i Dobrej w Jeninie Ewelina Denkowska-Michalak 2021-03-26 13:16:58 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie poprawienia i utwardzenia ulic Granicznej i Dobrej w Jeninie Marek Tusiński 2021-03-25 13:15:07 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-03-25 10:25:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXIII.2021 w sprawie zwołania XXIV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-03-25 10:12:50 dodanie dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021 r. Kamil Wiącek 2021-03-24 15:16:23 dodanie dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021 r. Kamil Wiącek 2021-03-24 15:16:07 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2021-03-24 15:15:56 usunięcie dokumentu