Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 19 lipca 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bogdaniec zarządzonych na dzień 22 sierpnia 2021 r.
2 Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec.
3 Obwieszczenie Zarządu Powiatu z dnia 13.07.2021 r.znak: OŚ.272.2.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" oraz projektu "prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2014 z perspektywą do roku 2028"
4 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 19 lipca 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Bogdaniec bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
5 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 13 lipca 2021 o miejscu, dniach i godzinach dyżurów.
6 Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych JENIN o łącznej mocy do 7 MW (moc jednostkowa do 1 MW), zlokalizowanych w miejscowości Jenin, gm. Bogdaniec wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości "
7 Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 326 w miejscowości Jenin, gm. Bogdaniec
8 Zarządzenie nr BR.0050.150.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2021r.
9 Zarządzenie nr BR.0050.148.1.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028
10 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach od słupa Lu6 (bez słupa Lu6 - od granicy działki nr 296 obręb Lubno) do słupa Bo3 (do granicy działki nr 117/2 obręb Racław) oraz od słupa Bo13 (od granicy działki nr 411 obręb Łupowo) do słupa Bo16 (do granicy działki nr 34 obręb Wieprzyce), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska".