Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o zamiarze przystąpienia w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zdań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Agnieszka Waldon 2022-01-24 15:19:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach oznaczonych numerami ewid.: 35/10, 35/15 i 35/28, położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2022-01-24 14:37:36 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXI.2022 w sprawie zwołania XXXII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-01-24 14:33:34 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXI.2022 w sprawie zwołania XXXII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-01-24 14:30:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr KS 120.3.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-01-24 13:24:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami ewid.: 97/2, 393/5, 393/9, 393/8, 403/1, 91/10, 91/4, 91/5, 91/6 i 91/7 położonych w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2022-01-24 12:41:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr KS 120.2.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Marek Tusiński 2022-01-24 12:36:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr KS 120.2.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Marek Tusiński 2022-01-24 11:10:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Bogdaniec w 2022 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2022-01-21 13:33:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2022 roku zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ewelina Denkowska-Michalak 2022-01-21 13:29:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/10 obręb Jenin, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-01-20 15:02:23 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 176 i 177 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Agnieszka Waldon 2022-01-20 14:58:43 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 110 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Agnieszka Waldon 2022-01-20 14:57:48 edycja dokumentu
Zapytanie w sprawie opracowania projektu z "Rządowego programu dla wiosek popegeerowskich na rok 2022r. Marek Tusiński 2022-01-20 12:17:31 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie dofinansowania inwestycji, budowy chodnika, w ramach Programu Strategicznego "Polski Ład". Marek Tusiński 2022-01-20 12:12:41 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie inwestycji drogowych w miejscowości Racław Marek Tusiński 2022-01-20 12:07:44 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2022-01-18 13:30:21 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 44/10, 52/16, 52/25 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. Kamil Wiącek 2022-01-18 09:20:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.42.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą na działkach nr ew. gr. 152/2 obręb 0003 Łupowo oraz 392/9, obręb 0005 Jenin, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego. Kamil Wiącek 2022-01-17 13:29:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 53, 54/11, 30/1 obręb ewid. nr 1 ? Stanowice, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Kamil Wiącek 2022-01-17 13:28:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 89/2022 składu orzekającego RIO w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogdaniec na lata 2022 - 2028. Marek Tusiński 2022-01-17 11:04:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach oznaczonych numerami ewid.: 35/10, 35/15 i 35/28, położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-01-12 12:53:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków na dotację do wymiany źródeł ciepła. Marek Tusiński 2022-01-12 10:18:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków na dotację do wymiany źródeł ciepła. Marek Tusiński 2022-01-12 10:17:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 266, 284/5, 283/2 obręb ewid. nr 4 - Bogdaniec, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej Kamil Wiącek 2022-01-10 15:13:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną? na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie Stanowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-01-10 14:23:34 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami ewid.: 97/2, 393/5, 393/9, 393/8, 403/1, 91/10, 91/4, 91/5, 91/6 i 91/7 położonych w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2022-01-05 14:11:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.1.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie upoważnienia Pani Renaty Gorczycy ? Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu Marek Tusiński 2022-01-05 12:28:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 351/1, 176, 83, 251, 249, 266, 309, 306/6, 388/1, 546, 638 obręb ewid. nr 4 - Bogdaniec, 420, 327, 412, 419, 393/9, 100/13, 321/6 obręb ewid. nr 5 - Jenin oraz 181, 203, 145 obręb ewid. nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz komór wodociągowych Marek Tusiński 2022-01-05 12:15:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.173.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania Gminnego Koordynatora Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Marek Tusiński 2022-01-05 09:32:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 53, 54/11, 30/1 obręb ewid. nr 1 - Stanowice, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Kamil Wiącek 2022-01-04 13:44:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 44/10, 52/16, 52/25 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. Kamil Wiącek 2022-01-04 13:43:11 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022r. Kamil Wiącek 2022-01-04 08:41:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 183/1 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-01-03 15:11:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.198.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 30.12.2021 r., wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300/250 wraz z śluzą odbiorczą, śluzą nadawczą i zespołem zaporowo-upustowym Chróścik w zakresie odcinków I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". Kamil Wiącek 2021-12-31 12:00:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.149.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 29.12.2021 r., wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 pomiędzy śluzą odbiorczą i nadawczą Chróścik a śluzą odbiorczą Mościczki na odcinkach od Pz 98a do Pz 112a i od Pz 161a do Pz 337, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". Kamil Wiącek 2021-12-31 11:55:39 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2021 - aktualizacja nr 7 z dnia 30.12.2021r. Marek Tusiński 2021-12-30 11:08:21 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2021 - aktualizacja nr 6 z dnia 30.12.2021r. Marek Tusiński 2021-12-30 11:07:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 351/1, 176, 83, 251, 249, 266, 309, 306/6, 388/1, 546, 638 obręb ewid. nr 4 - Bogdaniec, 420, 327, 412, 419, 393/9, 100/13, 321/6 obręb ewid. nr 5 - Jenin oraz 181, 203, 145 obręb ewid. nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz komór wodociągowych Marek Tusiński 2021-12-27 11:30:25 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 266, 284/5, 283/2 obręb ewid. nr 4 - Bogdaniec, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej. Marek Tusiński 2021-12-27 11:25:10 edycja dokumentu