Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 września 2023 roku podające do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-14 12:39:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 44/10, 55/6, 55/9, 130, 177, 179, 242, 244, 245/2, 246, 256 i 270 obręb geodezyjny Łupowo oraz numerami ewid.: 135/1, 135/2, 191, 192/2, 193 i 194 obręb geodezyjny Lubczyno, gmina Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15kV wraz z kanalizacją telesterowniczą dla elektrowni fotowoltaicznej "Bogdaniec 90" zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 176/2 i 177/1 w miejscowości Lubczyno oraz na działce nr ewid. 6/2 w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą 2023-09-06 14:07:43
dokument OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Lubuskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych, projektu dokumentu: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych 2023-08-25 11:20:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.76.2023.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 24.08.2023 r. wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę dwóch odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN80 MOP 6,3 MPa i DN100 MOP 6,3 MPa oraz rozbiórkę dwóch odcinków gazociągów DN80 MOP 5,5 MPa i DN100 MOP 5,5 MPa. 2023-08-25 11:16:02
dokument Obwieszenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 07 grudnia 2020r. znak: RIT.6220.3.15.2020.AW dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec 2023-08-25 07:41:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach nr 323/73 i 323/64 położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. 2023-08-18 13:20:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.87.2023.KZaj zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski wydał decyzję kończącą postępowanie odwoławcze od decyzji nr 253/2023 z 29 maja 2023 r., znak: BNŚ-BA.6740.1.126.2023.RN, którą Starosta Gorzowski zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektonicznobudowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań obejmujące inwestycję pod nazwą: rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej 110 KV relacji SE Baczyna-GPZ Witnica /SE Baczyna -GPZ Kostrzyn na odcinku na dz. nr 135/2, obręb Łupowo, jednostka ewidencyjna Bogdaniec 2023-08-17 11:41:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek wraz z urządzeniami technicznymi oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 68/2, 68/3, 68/4, 68/5 i 398 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-08-14 12:27:53
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego nr BNŚ-BA.6740.1.279.2023 . RN zawiadamiające o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 18 listopada 2020 r. numer 981/2020, dla inwestycji:obejmującej budowę farmy fotowoltaicznej "Łupowo II", o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczna w tym z budową stacji transformatorowej i zagospodarowaniem terenu na działkach o numerach ewidencyjnych 260 i 262, obręb ewidencyjny 3-Łupowo, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, w zakresie: charakterystycznych parametrów inwestycji dotyczących wymiarów stacji transformatorowej , ilości i mocy paneli i inwerterów fotowoltaicznych oraz powierzchni zabudowy. 2023-08-08 13:22:44
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.76.2023.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z dnia 26.06.2023 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę dwóch odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN80 MOP 6,3 MPa i DN100 MOP 6,3 MPa oraz rozbiórkę dwóch odcinków gazociągów DN80 MOP 5,5 MPa i DN100 MOP 5,5 MPa na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 460/2 (GW1G/00103491/4), 460/1 (GW1G/00103491/4) obręb 0013 Białczyk, jednostka ewidencyjna 080107_5 Witnica - gmina; 1356/1 (GW1G/00060350/0), 1355 (GW1G/00013761/0), 1349 (GW1G/00104298/8), 1254 (brak KW), 1253 (GW1G/00106991/0), 1252/1 (GW1G/00107248/4), 1252/2 (GW1G/00048834/7) obręb 0006 Witnica, jednostka ewidencyjna 080107_4 Witnica - miasto; 638 (GW1G/00099575/5), 547/2 (GW1G/00047315/6), 547/1 (GW1G/00040422/0) obręb 0004 Bogdaniec, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec. 2023-08-02 13:03:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach nr 323/73 i 323/64 położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. 2023-08-02 13:02:13
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działce oznaczonej nr ewid. 31 w obrębie Jasiniec, gm. Bogdaniec 2023-07-24 14:44:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek wraz z urządzeniami technicznymi oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 68/2, 68/3, 68/4, 68/5 i 398 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-07-21 13:21:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 70/6 wraz z przyłączem do działki nr ewid. 70/4 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-07-21 13:18:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach nr 323/73 i 323/64 położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec 2023-07-19 12:27:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 70/6 wraz z przyłączem do działki nr ewid. 70/4 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-07-11 11:54:39
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 16/9 w obrębie Jeniniec, gm. Bogdaniec 2023-07-03 14:32:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek wraz z urządzeniami technicznymi oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 68/2, 68/3, 68/4, 68/5 i 398 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-06-26 13:47:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wystąpieniu do organu współdziałającego o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 121,36 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 8/2, 11/7, 11/8, 143, 82/1 obręb Jasiniec gm. Bogdaniec . 2023-06-21 11:18:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzydziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 6/1 położonej w miejscowości Motylewo, obręb Bogdaniec gm. Bogdaniec 2023-06-21 11:14:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 70/6 wraz z przyłączem do działki nr ewid. 70/4 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-06-15 14:26:23
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę , obejmującej budowę elektrowni fotowoltaicznej "Łupowo III", o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. z budową stacji transformatorowej i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 202/2, obręb ewid. 3-Łupowo, gm. Bogdaniec. 2023-06-01 15:01:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bogdaniec na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030". 2023-05-25 11:19:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec dla części terenów położonych w obrębach Łupowo, Wieprzyce, Lubczyno, Chwałowice, Włostów i Roszkowice, gmina Bogdaniec 2023-05-23 08:54:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu 2023-04-20 14:55:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo - stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś" - stanowisko słupowe L-143/16 w miejscowościach Łupowo oraz Wieprzyce, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, w ramach inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego", na działkach oznaczonych numerami ewid.: 57/1 i 46/2, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec. 2023-04-12 12:12:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5, 91/7 i 91/4, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-04-12 12:09:43
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2023 roku 2023-04-04 12:18:52
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 57/2 i 63/3 obręb Łupowo gm. Bogdaniec. 2023-03-31 10:20:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo - stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś" ? stanowisko słupowe L-143/16 w miejscowościach Łupowo oraz Wieprzyce, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, w ramach inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego", na działkach oznaczonych numerami ewid.: 57/1 i 46/2, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec 2023-03-30 15:08:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5, 91/7 i 91/4, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-03-30 15:07:11
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego z dnia 15 marca 2023r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielając pozwolenia na budowę strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. 150/6, 150/12 obręb Racław oraz działce o nr ew. 408 obręb Łupowo, gmina Bogdaniec 2023-03-28 12:28:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą sieci na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5 i 107/4 położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-03-24 11:17:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-03-23 14:14:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.3.2023.JRaj zawiadamiające, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: ?Budowa gazociągu Witnica - Gorzów Wielkopolski oraz gazociągu stanowiącego przyłączenie dla Kostrzyńsko--Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubuskiego? obejmującej budowę odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia. Oznaczenie nieruchomości (bądź ich części) objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu: Powiat Gorzowski, Gmina Witnica, obręb Witnica: 1252/1 (KW GW1G/00107248/4), 1252/2 (KW GW1G/00048834/7), 1253 (KW GW1G/00106991/0), 1254 (brak KW), 1349 (KW GW1G/00104298/8), 1355 (KW GW1G/00013761/0), 1356/1 (KW GW1G/00060350/0) Obręb Białczyk: 460/1 GW1G/00103491/4, 460/2 GW1G/00103491/4 Gmina Bogdaniec, obręb Bogdaniec: 547/1 (KW GW1G/00040422/0), 547/2 (KW GW1G/00047315/6), 638 (KW GW1G/00099575/5). 2023-03-23 13:39:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą sieci na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5 i 107/4 położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-03-15 08:18:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5, 91/7 i 91/4, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-03-07 14:19:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo - stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś" - stanowisko słupowe L-143/16 w miejscowościach Łupowo oraz Wieprzyce, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, w ramach inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego", na działkach oznaczonych numerami ewid.: 57/1 i 46/2, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec 2023-03-07 14:16:10
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Jeniniec". 2023-03-01 08:21:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 225/6, 231/8 i 231/22 położonych w Bogdańcu, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. 2023-02-23 11:25:33
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 121,36 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 8/2, 11/7, 11/8, 143, 82/1 obręb Jasiniec gm. Bogdaniec. 2023-02-23 08:27:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą sieci na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5 i 107/4 położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-02-16 08:14:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 225/6, 231/8 i 231/22 położonych w Bogdańcu, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. 2023-02-14 14:23:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 507, 52/6, 52/5, 52/7, 49/35, 53/12 i 49/31, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-02-14 14:22:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 215 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec 2023-02-14 14:21:19
dokument Obwieszczenie z dnia 3 lutego 2023r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie projektu budowlanego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz budowę i oddanie do użytkowania gazociągu w/c Witnica - Gorzów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w miejscowościach Bogdaniec i Witnica". 2023-02-07 12:02:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 lutego 2023 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 507, 52/6, 52/5, 52/7, 49/35, 53/12 i 49/31, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. 2023-02-01 10:20:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 lutego 2023 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 215 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec 2023-02-01 10:18:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 31 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 217/10 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. 2023-02-01 10:14:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 25 stycznia 2023 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy Bogdaniec o dodatkowe pomieszczenia biurowe na działce nr 249 obręb 4 Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 w Bogdańcu. 2023-01-25 12:51:42
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo 2023-01-19 13:53:00
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo 2023-01-19 13:51:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 225/6, 231/8 i 231/22 położonych w Bogdańcu, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. 2023-01-18 10:17:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce oznaczonej numerem ewid.: 220/3 położonej w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. 2023-01-18 10:12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy Bogdaniec o dodatkowe pomieszczenia biurowe na działce nr 249 obręb 4 Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 w Bogdańcu 2023-01-17 10:16:14
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu w dniu 02 stycznia 2023 r. decyzji nr 4/2023, znak: BNŚ-BA.6740.1.570.2022.AP 2023-01-10 09:59:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 507, 52/6, 52/5, 52/7, 49/35, 53/12 i 49/31, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec 2023-01-05 15:04:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 215 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec 2023-01-05 15:03:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce oznaczonej numerem ewid.: 220/3 położonej w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec 2023-01-03 11:19:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 217/10 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec 2023-01-03 11:17:32