Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jeżyki i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie.


RIT.6840.2.2023.PTM

Wójt Gminy Bogdaniec

ogłasza

I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony

dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jeżyki i Bogdaniec

na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie.

Położenie

Nr działki

Pow.

Cena wywoławcza (zł)

Wadium

(zł)

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Jeżyki

87/1

0,03 ha

5.000,00

500,00

Nieruchomość nie jest położona w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Brak decyzji o warunkach zabudowy. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów Br R IVa.
Działka niezabudowana. Na działce znajduje się nieczynne ujęcie wody.

GW1G/00063724/4

Bogdaniec

ul. Polna

405/3

0,1531 ha

95.000,00

9.500,00

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy

nr 84/2008 z dnia 18.11.2008 r. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.

GW1G/00103313/3

Bogdaniec

ul. Polna

405/4

0,1466 ha

95.000,00

9.500,00

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy

nr 82/2008 z dnia 18.11.2008 r. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.

GW1G/00103313/3

Bogdaniec

ul. Polna

405/5

0,1549 ha

95.000,00

9.500,00

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy

nr 83/2008 z dnia 18.11.2008 r. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.

GW1G/00103313/3

Bogdaniec

ul. Polna

405/8

0,2466 ha

130.000,00

13.000,00

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy

nr 86/2008 z 2008-11-17.Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.

GW1G/00103313/3

 1. Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bogdańcu.

 2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Bogdaniec i jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 3. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT.

 4. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne oraz prawne, które wpłaciły wadium wnoszone w pieniądzu i złożyły pisemną ofertę proponując cenę wyższą niż cena wywoławcza - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości w dniu 15 czerwca 2023 r. - nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 do dnia 12 czerwca 2023 r. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy - GBS Barlinek O/Bogdaniec Nr 59 8355 0009 0043 5538 2000 0001 do dnia 12 czerwca 2023 r. Wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet wylicytowanej należności ceny nabycia nieruchomości. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

 6. Ustala się ostateczny termin dokonania całej wylicytowanej wpłaty do czasu zawarcia aktu notarialnego. Oprócz w/w ceny - nabywca nieruchomości zobowiązany jest ponieść koszty przepisu notarialnego. Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie powyższych terminów powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278), wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy.

 8. Wójt Gminy ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
  z 14 września 2004 r. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.).

Pisemna oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2.Datę sporządzenia oferty.

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.Oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza oraz sposób jej zapłaty.

5.Kopię dowodu wpłacenia wadium.

Wszelkich informacji udziela Podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Gminy Bogdaniec, pok. nr 6, tel. (095 7510 210 wew. 28 lub bezpośrednio 95 723 73 88)

Termin wywieszenia: 10 maja 2023 r.

Termin zdjęcia: 15 czerwca 2023 r.

Wójt Gminy Bogdaniec

,

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przetargu na zbycie nieruchomości na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 202
3 r. poz. 344)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bogdaniec z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec, e-mail: urzad@bogdaniec.pl, tel. 95 7510 210.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogdaniec, zgodnie
  z rozdziałem 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz wydanym na podst. art. 42 w/w ustawy - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania publicznych przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO - jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania publicznych przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490), jak również innych przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

 • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO - prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

 2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 3. prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

 3. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. (-) Krystyna Pławska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 593.83Kb) 2023-05-10 11:26:01 113 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Turecka-Maciak 10-05-2023 11:26:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Turecka-Maciak 10-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Turecka-Maciak 10-05-2023 11:26:01