Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB 2023-03-22 13:10:24
dokument WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. 2022-04-20 11:56:19
dokument WNIOSEK o zmianę decyzji o warunkach zabudowy 2022-04-20 12:07:03
dokument WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2022-04-20 12:00:18
dokument WNIOSEK o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 2022-04-20 12:01:40
dokument WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o kierunkowym przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2022-04-20 12:08:19
dokument Załatwianie spraw związanych z pochówkiem i utrzymaniem cmentarza komunalnego w Bogdańcu. 2022-04-20 12:09:50
dokument WNIOSEK o wydanie zaświadczeń o objęciu opieką konserwatora zabytków nieruchomości 2022-04-20 12:03:16
dokument WNIOSEK o przyznanie lub zamianę lokalu komunalnego, socjalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego 2022-04-20 11:58:48
dokument Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. 2022-04-20 13:38:28
dokument Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na rzecz najemców. 2022-04-20 13:37:17
dokument Podział nieruchomości. 2022-04-20 13:36:19
dokument Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 2022-04-20 13:34:35
dokument Rozgraniczenie nieruchomości 2022-04-20 13:31:09
dokument Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym. 2022-04-20 12:19:11
dokument Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. 2022-04-20 12:17:16
dokument Wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2022-04-20 12:14:29
dokument Wydanie zgody na wykonanie przyłączy z gminnej sieci wod.-kan. 2022-04-20 12:12:55
dokument Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Bogdaniec zadań z zakresu usuwania azbestu 2022-04-20 12:11:29
dokument Nadanie numeru nieruchomości. 2022-04-20 13:51:38
dokument Oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat lub na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 2022-04-20 13:50:37
dokument Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 2022-04-20 13:49:12
dokument Oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości w drodze przetargowej na okres do 3 lat lub na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony. 2022-04-20 13:48:01
dokument Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdów lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych. 2022-04-20 13:46:36
dokument Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2022-04-20 13:45:35
dokument Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2022-04-20 13:44:20
dokument Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego, jego wielkości oraz okresie prowadzenia. 2022-04-20 13:42:54
dokument Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 2022-04-20 13:41:53
dokument Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2022-04-20 13:39:28