Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną?, planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec. 2022-03-15 14:16:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.198.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 30.12.2021 r., wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300/250 wraz z śluzą odbiorczą, śluzą nadawczą i zespołem zaporowo-upustowym Chróścik w zakresie odcinków I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". 2021-12-31 12:00:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.149.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 29.12.2021 r., wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 pomiędzy śluzą odbiorczą i nadawczą Chróścik a śluzą odbiorczą Mościczki na odcinkach od Pz 98a do Pz 112a i od Pz 161a do Pz 337, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". 2021-12-31 11:55:39
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 6 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 69/2 w obrębie Lubczyno, gmina Bogdaniec 2021-12-21 12:02:27
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 176 i 177 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec 2021-12-13 12:08:22
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 44/10, 52/16, 52/25 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2021-12-13 10:16:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.42.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą na działkach nr ew. gr. 152/2 obręb 0003 Łupowo oraz 392/9, obręb 0005 Jenin, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego. 2021-12-11 13:07:14
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 53, 54/11, 30/1 obręb ewid. nr 1 - Stanowice, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2021-12-09 15:21:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.198.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z dnia 30.11.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę odcinków I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300/250 wraz z śluzą odbiorczą, śluzą nadawczą i zespołem zaporowo-upustowym Chróścik, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą" 2021-12-08 15:12:44
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec oraz nr ewid. 46 i 80 obręb nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. 2021-12-08 11:28:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7480.141.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 03.12.2021 r., wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 w zakresie skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr: 130, 131, 132, 151, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". 2021-12-07 15:24:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.140.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 02.12.2021 r., wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 w zakresie skrzyżowania z torem kolejowym linii nr 203 Tczew - Kostrzyn w km 303.467, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". 2021-12-06 17:08:40
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 351/1, 176, 83, 251, 249, 266, 309, 306/6, 388/1, 546, 638 obręb ewid. nr 4 - Bogdaniec, 420, 327, 412, 419, 393/9, 100/13, 321/6 obręb ewid. nr 5 - Jenin oraz 181, 203, 145 obręb ewid. nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz komór wodociągowych 2021-12-06 13:42:45
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 177, 179 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. 2021-12-03 12:07:08
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 240, 242 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. 2021-12-03 12:03:38
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 266, 284/5, 283/2 obręb ewid. nr 4 - Bogdaniec, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2021-12-01 15:21:09
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW (8x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 38/2 i 50/14 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec 2021-11-30 14:45:12
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 50/13 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec 2021-11-30 14:44:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.8.2021.JRaj zawiadamiające o wydaniu w dniu 29.11.2021 r., na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzji nr 8/2021 znak: IBI.747.8.2021.JRaj o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 oraz art. 24 ustawy* dla inwestycji pn.: Budowa odcinków I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/250 MOP 6,3MPa wraz z śluzą odbiorczą, śluzą nadawczą i zespołem zaporowo-upustowym Chróścik w ramach zadania pn. ?Budowa gazociągu relacji Witnica-Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą?. 2021-11-30 13:06:57
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 112 obręb nr 5 - Jenin, gm. Bogdaniec polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. 2021-11-25 11:20:52
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec oraz nr ewid. 46 i 80 obręb nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. 2021-11-24 14:59:10
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 240, 242 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. 2021-11-18 14:03:09
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 112 obręb nr 5 - Jenin, gm. Bogdaniec polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. 2021-11-18 14:01:44
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 177, 179 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. 2021-11-18 14:00:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.149.2021.EWas zawiadamiające, że że wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z dnia 14.09.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 pomiędzy śluzą odbiorczą i nadawczą Chróścik a śluzą odbiorczą Mościczki na odcinkach: od Pz 98a do Pz 112a oraz od Pz 161a do Pz 337, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą" 2021-11-10 13:35:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.141.2021.EWas, zawiadamiające, że wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z dnia 26.08.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 w zakresie skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr: 130, 131, 132, 151, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą", na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 17/3 (KW GW1G/00106528/4) obręb 0002 Kłodawa, jednostka ewidencyjna 080104_2 Kłodawa, 384 (KW GW1G/00057659/2) obręb 0007 Chróścik, jednostka ewidencyjna 086101_1 miasto Gorzów Wielkopolski, 44/8 (KW GW1G/00106679/7) obręb 0003 Łupowo, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec, 626 (KW GW1G/00106677/3) obręb 0008 Nowiny Wielkie, jednostka ewidencyjna 080107_5 Witnica - obszar wiejski, 210 (KW GW1G/00106676/6) obręb 0015 Świerkocin, jednostka ewidencyjna 080107_5 Witnica - obszar wiejski. 2021-11-09 11:57:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.140.2021.EWas, zawiadamiające, że wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z dnia 26.08.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 w zakresie skrzyżowania z torem kolejowym linii nr 203 Tczew - Kostrzyn w km 303.467, w ramach zamierzenia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą", na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym gruntu: 152/2 (KW GW1G/00120223/0) obręb 0003 Łupowo, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec. 2021-11-09 11:55:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.8.2021.JRaj zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 ust. 3 i 6 oraz art. 24 ustawy dla realizowanej inwestycji pn.: Budowa odcinków I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/250 MOP 6,3MPa wraz z śluzą odbiorczą, śluzą nadawczą i zespołem zaporowo-upustowym Chróścik w ramach zadania pn. "Budowa gazociągu relacji Witnica-Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". 2021-11-05 09:17:41
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec oraz nr ewid. 46 i 80 obręb nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. 2021-10-27 15:11:25
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 240, 242 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. 2021-10-26 14:58:59
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 177, 179 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. 2021-10-26 14:57:31
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 112 obręb nr 5 - Jenin, gm. Bogdaniec polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. 2021-10-25 15:47:31
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną? na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie Stanowice, gmina Bogdaniec 2021-10-13 13:31:49
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW (5x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ew. 128/3 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec 2021-10-13 13:29:00
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 55, 411, 412 obręb ewid. nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2021-10-11 16:36:14
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 55, 411, 412 obręb ewid. nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2021-10-01 13:25:59
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Montaż instalacji do malowania proszkowego" planowanego do realizacji na części działki oznaczonej nr ew. 8/7 obręb Łupowo 2021-09-30 13:05:35
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej L-122 (GPZ Łupowo-Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 8/8, 11, 14, 420/1, 47/68 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. 2021-09-10 12:31:32
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 183/1 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec 2021-09-10 09:43:32
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 108/12 w obrębie Lubczyno, gm. Bogdaniec 2021-09-09 13:57:54
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 55, 411, 412 obręb ewid. nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2021-09-06 10:44:44
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (4x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 62 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec 2021-08-31 15:15:33
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 21/6 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec 2021-08-31 15:14:02
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW (10x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 4/2 i 5/3 w obrębie Jasiniec, gm. Bogdaniec 2021-08-31 15:12:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Polnej na działce nr ew. gr. 152/2 , obręb 0003 Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego. 2021-08-31 14:18:09
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej L-122 (GPZ Łupowo-Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 8/8, 11, 14, 420/1, 47/68 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. 2021-08-30 12:15:02
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/10 obręb Jenin, gmina Bogdaniec 2021-08-16 15:41:30
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej - inwestycja na działkach nr 163, 168, 110/1, 111, 44/8 i 44/7 obręb 3 Łupowo ul. Polna w Łupowie, gmina Bogdaniec. 2021-08-09 11:16:04
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie inii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej L-122 (GPZ Łupowo-Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 8/8, 11, 14, 420/1, 47/68 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. 2021-08-04 15:01:44
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 6/3 obręb Chwałowice gmina Bogdaniec 2021-08-04 12:40:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.101.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bo16 (bez słupa Bo16 - od granicy działki nr 42 obręb Wieprzyce) do słupa De12 (bez słupa De12 - do granicy działki nr 233/2 obręb Bolemin), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska". 2021-07-27 15:12:34
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej - inwestycja na działkach nr 163, 168, 110/1, 111, 44/8 i 44/7 obręb 3 Łupowo ul. Polna w Łupowie, gmina Bogdaniec. 2021-07-27 14:35:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Polnej na działce nr ew. gr. 152/2, obręb 0003 Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego. 2021-07-26 13:25:46
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec. 2021-07-22 09:08:33
dokument Obwieszczenie Zarządu Powiatu z dnia 13.07.2021 r.znak: OŚ.272.2.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" oraz projektu "prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2014 z perspektywą do roku 2028" 2021-07-20 15:21:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych JENIN o łącznej mocy do 7 MW (moc jednostkowa do 1 MW), zlokalizowanych w miejscowości Jenin, gm. Bogdaniec wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości " 2021-07-13 12:04:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 326 w miejscowości Jenin, gm. Bogdaniec 2021-07-13 11:57:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach od słupa Lu6 (bez słupa Lu6 - od granicy działki nr 296 obręb Lubno) do słupa Bo3 (do granicy działki nr 117/2 obręb Racław) oraz od słupa Bo13 (od granicy działki nr 411 obręb Łupowo) do słupa Bo16 (do granicy działki nr 34 obręb Wieprzyce), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska". 2021-07-13 10:32:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bo3 (bez słupa Bo3 - od granicy działki nr 118/4 obręb Racław) do słupa Bo13 (bez słupa Bo13 - do granicy działki nr 152/6 obręb Racław), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska" . 2021-07-13 10:23:44
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej- inwestycja na działkach nr 163, 168, 110/1, 111, 44/8 i 44/7 obręb 3 Łupowo ul. Polna w Łupowie, gmina Bogdaniec, 2021-06-29 14:34:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. budowy napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska. 2021-06-23 09:23:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Kulturowego "Dolina Trzech Młynów" w Bogdańcu. 2021-06-21 14:17:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną? 2021-06-15 12:41:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 28.04.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinku od słupa Bo3 do słupa Bo13, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 118/4 (KW GW1G/00113961/3); 119/1 (KW GW1G/00130257/0); 120 (KW GW1G/00000315/5); 121/4 (KW GW1G/00102232/4); 122 (KW GW1G/00099576/2); 144/4 (brak KW); 146, 148, 151 (KW GW1G/00104547/9); 147/66 (KW GW1G/00114990/2); 147/84 (GW1G/00129566/9), 149/23, 149/22, 150/11, 150/12, 152/6 (KW GW1G/00069967/1); 149/27 (KW GW1G/00080524/7); 150/6 (KW GW1G/00064003/1) obręb 0002 Racław, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec; 409, 408, 412 (KW GW1G/00071948/9); 398(KW GW1G/00099910/6) obręb 0003 Łupowo, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec. 2021-06-11 13:50:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku "Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego" wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 49/8 z obrębu 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec 2021-06-10 11:45:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ? inwestycja na działkach nr 122 i 145 obręb 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec. 2021-06-08 08:01:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej słupowej SN15kV/nn0,4kV na działkach nr 262/7, 439, 457, 459/1, 441, 443, 250/4 obręb 5 Jenin, gmina Bogdaniec- inwestycja w ramach projektu: "Budowa stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV wraz z powiązaniami 15kV i 0,4kV w m. Jenin ul. Wojska Polskiego". 2021-06-02 12:11:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 49/8 z obrębu 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec 2021-05-27 11:19:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej - inwestycja na działkach nr 122 i 145 obręb 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec. 2021-05-25 08:40:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na działce nr ew. gr. 152/2, obręb Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego, będącej częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" 2021-05-19 14:41:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 15.03.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinkach od słupa Lu6 do słupa Bo3 oraz od słupa Bo13 do słupa Bo16, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 296, 335, 334, 333, 332, 331, 336, 338, 339, 340, 341/5, 341/6, 345, 358/15, 356 obręb 0016 Lubno, jedn. ewid. 080105_2 Lubiszyn; 3/31, 5, 7 obręb 0001 Stanowice, jedn. ewid. 080102_2 Bogdaniec; 113, 114/1, 117/2 obręb 0002 Racław, jedn. ewid. 080102_2 Bogdaniec; 411, 410 obręb 0003 Łupowo, jedn. ewid. 080102_2 Bogdaniec; 1/10, 3, 6/2, 8, 9/2, 5, 4/2, 4/3, 12, 13/2, 27, 33, 34 obręb 0006 Wieprzyce, jedn. ewid. 080102_2 Bogdaniec; 1/1, 158, 189/1, 188/6, 188/7, 188/8, 7 obręb 0008 Lasy, jedn. ewid. 086101_1 Gorzów Wielkopolski; 163, 175/1 obręb 0009 Wieprzyce, jedn. ewid. 086101_1 Gorzów Wielkopolski. 2021-05-13 13:45:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną" planowanej na terenie działek ewidencyjnych o nr 144/5, 144/6, 149/25, 149/23, 149/22, 150/11, 150/9, 152/7, 152/3, 152/4, 152/5 położonych w obrębie 0002 Racław, gmina Bogdaniec. 2021-05-06 14:54:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn- 0,4 kV z budową stacji transformatorowej słupowej SN15kV/nn0,4kV na działkach nr 262/7, 439, 457, 459/1, 441, 443, 250/4 obręb 5 Jenin, gmina Bogdaniec- inwestycja w ramach projektu: "Budowa stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV wraz z powiązaniami 15kV i 0,4kV w m. Jenin ul. Wojska Polskiego" 2021-05-06 14:52:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania postanowienia nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do produkcji pelletu drzewnego" zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej o nr 300/2 położonej w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec określając w nim jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2021-05-04 09:39:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 08.04.2021 r .decyzji nr 4/2021 ( IB-I.747.1.2021JRaj ) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap IV". 2021-04-12 12:41:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na działce nr ew. gr. 152/2, obręb Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego, będącej częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego". 2021-04-06 14:11:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV z zabudową słupa SN 15kV na działkach nr 110 i 93/1 obręb 15 Włostów, gmina Bogdaniec. 2021-04-02 10:47:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo ? stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś"- stanowisko słupowe L-143/17, budowa słupa w miejscowościach Łupowo i Wieprzyce, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 57/1, 55, 48, 47 z obrębu 6 Wieprzyce oraz na działkach nr 163, 168, 152/2, 111, 44/8, 11, 28, 44/9, 14, 13, 46, 44/10, 55/6, 55/9, 56 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. 2021-04-01 15:04:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV. na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391, obręb Bolemin, gm. Deszczno. 2021-03-19 14:04:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391, obręb Bolemin, gm. Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2021-03-19 14:03:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do produkcji pelletu drzewnego" planowanego do realizacji na terenie działki ewidencyjnej o nr 300/2 położonej w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji 2021-03-19 14:00:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. inwestycji pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap IV" 2021-03-17 09:32:16
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięćdziesięciu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 35/29, obręb Racław, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. 2021-03-09 17:59:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej nr L-122 (GPZ Łupowo ? Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr: 8/8, 11, 14, 47/67, 420/1, 47/68, 57/1, 55/9, 56, 58/1, 418, 431, 411 i 412 z obrębu 3 "Łupowo" oraz na działkach nr: 151 i 152/6 z obrębu 2 "Racław", gmina Bogdaniec. 2021-03-09 13:20:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo ? stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś"- stanowisko słupowe L-143/17, budowa słupa w miejscowościach Łupowo i Wieprzyce, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 57/1, 55, 48, 47 z obrębu 6 Wieprzyce oraz na działkach nr 163, 168, 152/2, 111, 44/8, 11, 28, 44/9, 14, 13, 46, 44/10, 55/6, 55/9, 56 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. 2021-03-09 13:18:17
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dot.postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 53, 83/1 i 83/2 obręb 9 Wieprzyce w Gorzowie Wielkopolskim. 2021-03-09 08:45:38
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działek ewidencyjnych o nr 144/5, 144/6, 149/25, 149/23, 149/22, 150/11, 150/9, 152/7, 152/3, 152/4, 152/5 położonych w obr. 0002 Racław, gmina Bogdaniec 2021-03-03 14:23:56
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a stacją słupową "Jenin Osiedle" nr S-1533 oraz pomiędzy GPZ Łupowo a stacją "Łupowo Osiedle" nr S-1062, budowa słupa w linii napowietrznej nr L-127/23, budowa dwóch złączy kablowych SN 15kV, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr: 55/9, 57/1, 56, 58/1, 59/1, 63/2, 64/4, 74/7, 77, 435, 93, 44/10 z obrębu 3 "Łupowo" oraz na działkach nr: 393/9, 97/2, 403/1, 393/8, 393/5, 84/6, 401, 86/38, 86/25, 400 z obrębu 5 "Jenin", gmina Bogdaniec. 2021-02-26 11:43:59
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie elektroenerg. sieci kablowej SN 15kV z zabudową słupa SN 15kV na dział. nr 110 i 93/1 obręb 15 Włostów, gm. Bogdaniec. 2021-02-23 13:13:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny ? co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. 2021-02-19 17:22:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej nr L-122 (GPZ Łupowo - Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr: 8/8, 11, 14, 47/67, 420/1, 47/68, 57/1, 55/9, 56, 58/1, 418, 431, 411 i 412 z obrębu 3 "Łupowo" oraz na działkach nr: 151 i 152/6 z obrębu 2 "Racław", gmina Bogdaniec, 2021-02-19 08:48:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo - stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś" - stanowisko słupowe L-143/17, budowa słupa w miejscowościach Łupowo i Wieprzyce, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 57/1, 55, 48, 47 z obrębu 6 Wieprzyce oraz na działkach nr 163, 168, 152/2, 111, 44/8, 11, 28, 44/9, 14, 13, 46, 44/10, 55/6, 55/9, 56 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec 2021-02-10 13:35:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6/3 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec oraz że wystąpił do organu współdziałającego o uzgodnienie warunków realizacji ww. inwestycji. 2021-02-04 12:35:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a stacją słupową "Jenin Osiedle" nr S-1533 oraz pomiędzy GPZ Łupowo a stacją "Łupowo Osiedle" nr S-1062, budowa słupa w linii napowietrznej nr L-127/23, budowa dwóch złączy kablowych SN 15kV, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr: 55/9, 57/1, 56, 58/1, 59/1, 63/2, 64/4, 74/7, 77, 435, 93, 44/10 z obrębu 3 "Łupowo" oraz na działkach nr: 393/9, 97/2, 403/1, 393/8, 393/5, 84/6, 401, 86/38, 86/25, 400 z obrębu 5 "Jenin", gmina Bogdaniec, 2021-01-27 12:14:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej nr L-122 (GPZ Łupowo ? Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr: 8/8, 11, 14, 47/67, 420/1, 47/68, 57/1, 55/9, 56, 58/1, 418, 431, 411 i 412 z obrębu 3 "Łupowo" oraz na działkach nr: 151 i 152/6 z obrębu 2 "Racław", gmina Bogdaniec, 2021-01-27 12:12:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji w spr. dla inwestycji pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap III" 2021-01-21 13:44:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno 2021-01-20 09:51:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wyd. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132" realiz. w ramach zad. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi woj. nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo" 2021-01-19 10:04:00
dokument Obwieszczenia Prezydenta Gorzowa Wlkp. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 53, 83/1 i 83/2 obręb 9 Wieprzyce w Gorzowie Wielkopolskim. 2021-01-19 09:57:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznych Racław wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek ewidencyjnych o nr 144/5, 144/6, 149/22, 149/23, 150/9, 150/12, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6 i 152/7 w obrębie Racław (0002) Gmina Bogdaniec" oraz że wystąpił do organu współdziałającego o uzgodnienie warunków realizacji ww. inwestycji. 2021-01-15 13:37:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku "Centrum aktywnego mieszkańca" wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 149/4 z obrębu 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec. 2021-01-12 14:36:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: "Modernizacja SP Łupowo" - inwestycja na działkach nr 33/1 i 33/19 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego w Łupowie, gmina Bogdaniec. 2021-01-12 14:34:25
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 110 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec 2021-01-12 12:52:46
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 176 i 177 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec 2021-01-12 12:50:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podestów obsługowych instalacji oddechowej zbiorników przecieków I i II nitki w SZ-3 Łupowo - inwestycja na działce nr 57/2 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego 73 Łupowie, gmina Bogdaniec. 2021-01-05 11:44:16