Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Wybór ławników sądów powszechnych w na kadencję 2024-2027

Wybór ławników sądów powszechnych w na kadencję 2024-2027

W związku z upływem czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim zwrócił się do Rady Gminy Bogdaniec
o dokonanie naboru  kandydatów na ławników:

 1. do Sądu Okręgowego -  3 osoby,
 2. do Sądu Rejonowego - 2 osoby, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 osoba.

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z  2023 r. poz. 217).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania od co najmniej roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania prawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,     z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających  czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r., nr 121, poz. 693 ze zmianami z dnia 11 października 2022 r. – Dz. U. 2022 poz. 2155) w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców Gminy  Bogdaniec kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć imienną listę co najmniej pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich nazwiska, imienia (imion), numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób ( art. 162 § 4 u.s.p.).

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Biura Rady Gminy Bogdaniec po 30 czerwca 2023 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie 30 (trzydziestu) dni.

 

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
 6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata, opatrzony datą nie późniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 7. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bogdaniec, ul. Mickiewicza 45, pok. 21, ( Biuro Rady Gminy) tel. (95) 7510-210 w 24 lub (95) 723 73 96.

Druki zgłoszeń można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bogdaniec (Biuro Rady Gminy) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bogdaniec.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2023-06-02-karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.doc (DOC, 64.00Kb) 2023-06-02 12:32:48 46 razy
2 2023-06-02-LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA.docx (DOCX, 14.26Kb) 2023-06-02 12:32:48 43 razy
3 2023-06-02-oswiadczenie-1postepowanie-o-przestepstwo.docx (DOCX, 14.63Kb) 2023-06-02 12:32:48 46 razy
4 2023-06-02-oswiadczenie-2-wladza-rodzicielska.docx (DOCX, 14.59Kb) 2023-06-02 12:32:48 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 02-06-2023 12:32:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dauksza 02-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 02-06-2023 12:36:14